Služby

Služby

Advokátska kancelária Mgr. Martin Hurtiš sa špecializuje na širokú oblasť súkromného, trestného ako aj obchodného práva regulovaného právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj právnymi predpismi Európskej únie a Európskych spoločenstiev.

Občianske právo:

Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
Zabezpečenie práv z občiansko – právnych vzťahov
Zastupovanie v dedičských veciach
Vyhotovenie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o pôžičke, nájomných zmlúv a iných.
Vymáhanie náhrady škody a bezdôvodného obohatenia
Právne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva
Poskytovanie ochrany spotrebiteľom

Trestné právo:

Obhajoba v prípravnom konaní, ako aj v konaní pred súdom
Uplatňovanie nárokov poškodených

Rodinné právo:

Rozvod manželstva
Úprava styku rodičov k maloletým deťom
Konanie vo veciach výživného

Konkurzné právo:

Osobný bankrot

Obchodné právo:

Založenie, zmeny a zánik obchodných spoločností
Príprava zmlúv v rámci obchodnoprávnych vzťahov
Vymáhanie náhrady škody, respektíve práv z vadného plnenia
Fúzie obchodných spoločností

Správne právo:

Zastupovanie v rámci priestupkového konania

Ústavné právo:

Zastupovanie vo veci ústavných sťažností

 

V uvedených oblastiach poskytujeme našim klientom komplexný právny servis spočívajúci v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch či spracúvanie právnych rozborov.

Podľa individuálnych potrieb klientov zároveň vykonávame správu ich majetku a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci šité presne na mieru s ohľadom na právnu vec a charakter klienta.